Search term of it has one result
Jump to
EN English DE German
of it davon

EN DE Translations for of

of (o) [general] zu (o) [general]
of an
of auf
of (o) [general] für (o) [general]
of (n) vor (n)
of (o) [time] vor (o) [time]
of über
of (o) [books] durch (o) [books]
of (o) [general] mit (o) [general]
of (n) von (n)

EN DE Translations for it

it (n) sein (n)
it der
it er
it (a) es (a)
it (o) [pers. pron. - direct object] es (o) [pers. pron. - direct object]
it (o) [pers. pron. - subject] es (o) [pers. pron. - subject]
it (n) ihm (n)
it ihn
it sie
it Fangen