Search term fangen has 23 results
DE German EN English
fangen (v) [Tiere]
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
snare (v) [Tiere]
 • snared
 • snare
 • snare
 • snared
 • snared
fangen (v) [Missetat]
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
nail (v) [Missetat] (informal)
 • nailed
 • nail
 • nail
 • nailed
 • nailed
fangen (v) [Missetat]
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
nab (v) [Missetat]
 • nabbed
 • nab
 • nab
 • nabbed
 • nabbed
fangen (v) [Tiere]
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
entrap (v) [Tiere]
 • entrapped
 • entrap
 • entrap
 • entrapped
 • entrapped
fangen (v) [Tiere]
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
ensnare (v) [Tiere]
 • ensnared
 • ensnare
 • ensnare
 • ensnared
 • ensnared
fangen (v) [Schwerverbrecher] take captive (v) [Schwerverbrecher]
fangen (v) [Schwerverbrecher]
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
capture (v) [Schwerverbrecher]
 • captured
 • capture
 • capture
 • captured
 • captured
fangen (v) [Missetat]
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
catch (v) [Missetat]
 • caught
 • catch
 • catch
 • caught
 • caught
fangen (v) [Tiere]
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
trap (v) [Tiere]
 • trapped
 • trap
 • trap
 • trapped
 • trapped
fangen (v) [Missetat]
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
trap (v) [Missetat]
 • trapped
 • trap
 • trap
 • trapped
 • trapped
fangen (v)
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
bag (v)
 • bagged
 • bag
 • bag
 • bagged
 • bagged
fangen
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
bag
 • bagged
 • bag
 • bag
 • bagged
 • bagged
fangen
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
tuck
 • tucked
 • tuck
 • tuck
 • tucked
 • tucked
fangen
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
fish
 • fished
 • fish
 • fish
 • fished
 • fished
fangen
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
net
 • netted
 • net
 • net
 • netted
 • netted
fangen
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
intercept
 • intercepted
 • intercept
 • intercept
 • intercepted
 • intercepted
fangen catch {caught
fangen
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
harvest
 • harvested
 • harvest
 • harvest
 • harvested
 • harvested
fangen
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
tag
 • tagged
 • tag
 • tag
 • tagged
 • tagged
fangen
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
field
 • fielded
 • field
 • field
 • fielded
 • fielded
fangen
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
gain
 • gained
 • gain
 • gain
 • gained
 • gained
fangen
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
trick
 • tricked
 • trick
 • trick
 • tricked
 • tricked
fangen
 • gefangen
 • fängst
 • fangen
 • fingst
 • fingen
 • fang(e)
captivate
 • captivated
 • captivate
 • captivate
 • captivated
 • captivated

German English translations