Search term it has 17 results
EN English DE German
it der
it er
it (a) es (a)
it (o) [pers. pron. - direct object] es (o) [pers. pron. - direct object]
it (o) [pers. pron. - subject] es (o) [pers. pron. - subject]
it ihn
it sie
it Fangen
it dazu
it Klo {n}
it AB
it das gewisse Etwas
it es (seiner
it es)
DE German EN English
IT (n) [Informationstechnologie] IT (n) [Informationstechnologie]
IT IT
IT IT