Search term fix has 59 results
EN English DE German
fix (n v) [a difficult situation or dilemma] Dilemma (n v) {n} [a difficult situation or dilemma]
fix (v)
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
befestigen (v)
 • befestigt
 • befestigst
 • befestigen
 • befestigtest
 • befestigten
 • befestig(e)
fix (v) [attach]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
befestigen (v) [attach]
 • befestigt
 • befestigst
 • befestigen
 • befestigtest
 • befestigten
 • befestig(e)
fix (v) [person]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
bestechen (v) [person]
 • bestochen
 • bestichst
 • bestechen
 • bestachst
 • bestachen
 • bestich
fix (v) [attach]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
festmachen (v) [attach]
 • festgemacht
 • machst fest
 • machen fest
 • machtest fest
 • machten fest
 • mach(e) fest
fix (v)
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
fixieren (v)
 • fixiert
 • fixierst
 • fixieren
 • fixiertest
 • fixierten
 • fixiere
fix (v) [photography]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
fixieren (v) [photography]
 • fixiert
 • fixierst
 • fixieren
 • fixiertest
 • fixierten
 • fixiere
fix (v) [repair]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
herrichten (v) [repair]
 • hergerichtet
 • richtest her
 • richten her
 • richtetest her
 • richteten her
 • richte her
fix (v) [person]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
korrumpieren (v) [person]
 • korrumpiert
 • korrumpierst
 • korrumpieren
 • korrumpiertest
 • korrumpierten
 • korrumpiere
fix (v) [election]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
manipulieren (v) [election]
 • manipuliert
 • manipulierst
 • manipulieren
 • manipuliertest
 • manipulierten
 • manipuliere
fix (v) [repair]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
reparieren (v) [repair]
 • repariert
 • reparierst
 • reparieren
 • repariertest
 • reparierten
 • repariere
fix
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
zubereiten
 • zubereitet
 • bereitest zu
 • bereiten zu
 • bereitetest zu
 • bereiteten zu
 • bereite zu
fix Peilung
fix (v) [agreement]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
festsetzen (v) [agreement]
 • festgesetzt
 • setzt fest
 • setzen fest
 • setztest fest
 • setzten fest
 • setz(e) fest
fix Klemme (f)
fix
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
arretieren
 • arretiert
 • arretierst
 • arretieren
 • arretiertest
 • arretierten
 • arretiere
fix
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
fixen
 • gefixt
 • fixt
 • fixen
 • fixtest
 • fixten
 • fix(e)
fix (v)
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
fixen (v)
 • gefixt
 • fixt
 • fixen
 • fixtest
 • fixten
 • fix(e)
fix (v)
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
aufpflanzen (v)
 • aufgepflanzt
 • pflanzt auf
 • pflanzen auf
 • pflanztest auf
 • pflanzten auf
 • pflanz(e) auf
fix haltbar machen
fix Patsche
fix etw. anberaumen
fix etw. festlegen
fix (Ort
fix Zeit) verabreden
fix
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
abmachen
 • abgemacht
 • machst ab
 • machen ab
 • machtest ab
 • machten ab
 • mach(e) ab
fix
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
binden
 • gebunden
 • bindest
 • binden
 • bandest
 • banden
 • bind(e)
fix
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
beheben
 • behoben
 • behebst
 • beheben
 • behobst
 • behoben
 • beheb(e)
fix (v)
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
anmachen (v)
 • angemacht
 • machst an
 • machen an
 • machtest an
 • machten an
 • mach(e) an
fix (v) [achievement]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
arrangieren (v) [achievement]
 • arrangiert
 • arrangierst
 • arrangieren
 • arrangiertest
 • arrangierten
 • arrangiere
fix (v) [achievement]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
besorgen (v) [achievement]
 • besorgt
 • besorgst
 • besorgen
 • besorgtest
 • besorgten
 • besorg(e)
fix (v) [achievement]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
klarstellen (v) [achievement]
 • klargestellt
 • stellst klar
 • stellen klar
 • stelltest klar
 • stellten klar
 • stell(e) klar
fix (v) [achievement]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
organisieren (v) [achievement]
 • organisiert
 • organisierst
 • organisieren
 • organisiertest
 • organisierten
 • organisiere
fix fest
fix (v) [plans]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
verabreden (v) [plans]
 • verabredet
 • verabredest
 • verabreden
 • verabredetest
 • verabredeten
 • verabrede
fix (v) [plans]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
vereinbaren (v) [plans]
 • vereinbart
 • vereinbarst
 • vereinbaren
 • vereinbartest
 • vereinbarten
 • vereinbar(e)
fix
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
richten
 • gerichtet
 • richtest
 • richten
 • richtetest
 • richteten
 • richte
fix (v)
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
richten (v)
 • gerichtet
 • richtest
 • richten
 • richtetest
 • richteten
 • richte
fix Druck {m}
fix (v) [repair]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
machen (v) [repair]
 • gemacht
 • machst
 • machen
 • machtest
 • machten
 • mach(e)
fix
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
anbringen
 • angebracht
 • bringst an
 • bringen an
 • brachtest an
 • brachten an
 • bring(e) an
fix (v)
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
anbringen (v)
 • angebracht
 • bringst an
 • bringen an
 • brachtest an
 • brachten an
 • bring(e) an
fix
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
aufhängen
 • aufgehängt
 • hängst auf
 • hängen auf
 • hängtest auf
 • hängten auf
 • häng(e) auf
fix (v) [animals]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
kastrieren (v) [animals]
 • kastriert
 • kastrierst
 • kastrieren
 • kastriertest
 • kastrierten
 • kastriere
fix (v) [animals]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
sterilisieren (v) [animals]
 • sterilisiert
 • sterilisierst
 • sterilisieren
 • sterilisiertest
 • sterilisierten
 • sterilisiere
fix (v) [animals] unfruchtbar machen (v) [animals]
fix (v) [animals]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
verschneiden (v) [animals]
 • verschnitten
 • verschneidest
 • verschneiden
 • verschnitt(e)st
 • verschnitten
 • verschneid(e)
fix
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
angeben
 • angegeben
 • gibst an
 • geben an
 • gabst an
 • gaben an
 • gib an
fix (v) [agreement]
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
festlegen (v) [agreement]
 • festgelegt
 • legst fest
 • legen fest
 • legtest fest
 • legten fest
 • leg(e) fest
fix (v)
 • fixed
 • fix
 • fix
 • fixed
 • fixed
festsetzen (v)
 • festgesetzt
 • setzt fest
 • setzen fest
 • setztest fest
 • setzten fest
 • setz(e) fest
DE German EN English
fix (a) [Art und Weise] quick (a) [Art und Weise]
fix fixed
fix (adj adj) [not changing, not able to be changed, staying the same] fixed (adj adj) [not changing, not able to be changed, staying the same]
fix pronto (informal)
fix quickly
fix quick-witted
fix quick
fix glib
fix ready-witted

German English translations