Search term zuverlässig has 34 results
DE German EN English
zuverlässig (a) [Freundschaft] true (a) [Freundschaft]
zuverlässig (a) [Freundschaft] loyal (a) [Freundschaft]
zuverlässig (a) [Benehmen] responsible (a) [Benehmen]
zuverlässig (a) [Qualität] of good quality (a) [Qualität]
zuverlässig (a) [Person] calculable (a) [Person]
zuverlässig (a) [Person] trustworthy (a) [Person]
zuverlässig (a) [Freundschaft] faithful (a) [Freundschaft]
zuverlässig (a) [Benehmen] trustworthy (a) [Benehmen]
zuverlässig (a) [Person] dependable (a) [Person]
zuverlässig (a) [Qualität] sound (a) [Qualität]
zuverlässig (a) [Gegenstände] dependable (a) [Gegenstände]
zuverlässig (a) dependable (a)
zuverlässig (a) [Behauptung] dependable (a) [Behauptung]
zuverlässig (a) [vertrauen] reliable (a) [vertrauen]
zuverlässig (a) [Person] reliable (a) [Person]
zuverlässig (a) reliable (a)
zuverlässig (a) [Gegenstände] reliable (a) [Gegenstände]
zuverlässig (a) [Behauptung] reliable (a) [Behauptung]
zuverlässig infallible
zuverlässig (adj n) [able to be depended on] dependable (adj n) [able to be depended on]
zuverlässig credible
zuverlässig safe
zuverlässig steady
zuverlässig solid
zuverlässig reliably
zuverlässig certain
zuverlässig stanch
zuverlässig (adj v) [Firm and not likely to fail; stable] secure (adj v) [Firm and not likely to fail; stable]
zuverlässig trusty
zuverlässig steadily
zuverlässig trustable (adj)
zuverlässig dependably
zuverlässig always effective
zuverlässig reliable, dependable

German English translations