Search term fair has 62 results
EN English DE German
fair mittelmäßig
fair (n) Jahrmarkt (n) {m}
fair (n) [entertainment] Jahrmarkt (n) {m} [entertainment]
fair (n) [entertainment] Kirmes (n) {f} [entertainment]
fair (a) [weather] schön (a) [weather]
EN English DE German
fair (a) [behavior] unbefangen (a) [behavior]
fair nett
fair hübsch
fair ziemlich
fair Messe {f}
fair Börse {f}
fair Fest {n}
fair (a) [hair] hellfarbig (a) [hair]
fair Markt {m}
fair (n) [shopping] Markt (n) {m} [shopping]
fair Volksfest {n}
fair (n) Volksfest (n) {n}
fair cool
fair partnerschaftlich
fair Dult
fair blondhaarig (n adj)
fair ansehlich
fair den Regeln entsprechend
fair einigermaßen gut, ganz gut
fair (a) [passable] zufrieden stellend (a) [passable]
fair (a) [skin] hell (a) [skin]
fair (a) gerecht (a)
fair (a) [decision] gerecht (a) [decision]
fair abschrägen
fair (a) [behavior] unvoreingenommen (a) [behavior]
fair sachlich
fair ehrlich
fair Ausstellung {f}
fair (a) [prices] angemessen (a) [prices]
fair (a) befriedigend (a)
fair (a) [decision] rechtmäßig (a) [decision]
fair heiter
fair (a) [passable] leidlich (a) [passable]
fair (a) [passable] ziemlich gut (a) [passable]
fair aufrichtig
fair (a) [decision] billig (a) [decision]
fair (a) [skin] blass (a) [skin]
fair (a) [skin] bleich (a) [skin]
fair (a) blond (a)
fair (a) [hair] blond (a) [hair]
fair (a) fair (a)
fair (a) [behavior] fair (a) [behavior]
DE German EN English
fair (a) [Benehmen] impartial (a) [Benehmen]
fair (o) [Benehmen] fairly (o) [Benehmen]
fair (o) [Benehmen] impartially (o) [Benehmen]
fair (a) [Regel] fair (a) [Regel]
fair (a) [Benehmen] fair (a) [Benehmen]
fair decent
fair equitable
fair (adj) [fair, just, or impartial] equitable (adj) [fair, just, or impartial]
fair square
fair justly
fair sportsmanlike
fair equitably
fair nondiscriminatory
fair equatable
fair faire

German English translations