Search term in effect has 6 results

EN DE Translations for in

in an
in auf
in (n) auf (n)
in (v) in (v)
in (o) [preposition] in (o) [preposition]
in (o) [proximity] in (o) [proximity]
in über
in (o) [proximity] bei (o) [proximity]
in (a) ein- (a)
in herein

EN DE Translations for effect

effect Eindruck {m}
effect
 • effected
 • effect
 • effect
 • effected
 • effected
ausführen
 • ausgeführt
 • führst aus
 • führen aus
 • führten aus
 • führtest aus
 • führ(e) aus
effect
 • effected
 • effect
 • effect
 • effected
 • effected
durchführen
 • durchgeführt
 • führst durch
 • führen durch
 • führtest durch
 • führten durch
 • führ(e) durch
effect (n) [result] Folge (n) {f} [result]
effect Ergebnis {n}
effect (n) [result] Resultat (n) {n} [result]
effect
 • effected
 • effect
 • effect
 • effected
 • effected
erledigen
 • erledigt
 • erledigen
 • erledigst
 • erledigten
 • erledigtest
 • erledig(e)
effect Körper {m}
effect Wirkungsweise
effect (n) Wirkung (n) {f}