Search term organiser of a fair has one result
Jump to

EN DE Translations for organiser

EN DE Translations for of

of (o) [general] zu (o) [general]
of an
of auf
of (o) [general] für (o) [general]
of (n) vor (n)
of (o) [time] vor (o) [time]
of über
of (o) [books] durch (o) [books]
of (o) [general] mit (o) [general]
of (n) von (n)

EN DE Translations for a

a (n) ein (n)
a (o) [indefinite article] ein (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] ein (a) [indefinite determiner]
a (o) [indefinite article] eine (o) [indefinite article]
a (a) [indefinite determiner] eine (a) [indefinite determiner]
a (a) [indefinite determiner] irgendein (a) [indefinite determiner]
a (a) [indefinite determiner] irgendeine (a) [indefinite determiner]
a a
a (n) bat (n)
a (n) einen (n)

EN DE Translations for fair

fair heiter
fair (a) [skin] hell (a) [skin]
fair (a) gerecht (a)
fair (a) [decision] gerecht (a) [decision]
fair abschrägen
fair (a) [behavior] unvoreingenommen (a) [behavior]
fair sachlich
fair ehrlich
fair Ausstellung {f}
fair (a) [prices] angemessen (a) [prices]