Search term situation has 10 results
EN English NL Dutch
situation (n) [position] positie (n) {f} [position]
situation (n) [general] geval (n) {n} [general]
situation (n) [circumstances] situatie (n) {f} [circumstances]
situation (n) [general] situatie (n) {f} [general]
situation (n) [politics] situatie (n) {f} [politics]
situation (n) [position] situatie (n) {f} [position]
situation (n) [circumstances] omstandigheden (n) [circumstances] (p)
situation (n) [politics] omstandigheden (n) [politics] (p)
situation (n) [circumstances] toestand (n) {m} [circumstances]
situation stand van zaken {m}
EN Synonyms for situation NL Translations
place [location] nơi
profession [job] nghề
trade [job] thương mại
station [status] nhà ga
shape [model] hình dáng
time [happening] thời gian
job [position] công việc
air [environment] không khí