Search term stick has 55 results
EN English DE German
stick Taktstock {m}
stick (v) [objects]
 • stuck
 • stick
 • stick
 • stuck
 • stuck
klemmen (v) [objects]
 • geklemmt
 • klemmst
 • klemmen
 • klemmtest
 • klemmten
 • klemm(e)
stick (v) Stab (v) {m}
stick (n) [wood] Stab (n) {m} [wood]
stick (v) [cling]
 • stuck
 • stick
 • stick
 • stuck
 • stuck
festkleben (v) [cling]
 • festgeklebt
 • klebst fest
 • kleben fest
 • klebtest fest
 • klebten fest
 • kleb(e) fest
stick (v) [objects]
 • stuck
 • stick
 • stick
 • stuck
 • stuck
festsitzen (v) [objects]
 • festgesessen
 • sitzt fest
 • sitzen fest
 • saßest fest
 • saßen fest
 • sitz(e) fest
stick (v) Stäbchen (v)
stick (v)
 • stuck
 • stick
 • stick
 • stuck
 • stuck
hängenbleiben (v)
 • hängengeblieben
 • bleibst hängen
 • bleiben hängen
 • bliebst hängen
 • blieben hängen
 • bleib(e) hängen
stick
 • stuck
 • stick
 • stick
 • stuck
 • stuck
haften
 • gehaftet
 • haftest
 • haften
 • haftetest
 • hafteten
 • hafte
stick Schläger {m}
stick Knüppel {m}
stick Kelle {f}
stick Trommelschlägel {m}
stick Rute (f)
stick (v)
 • stuck
 • stick
 • stick
 • stuck
 • stuck
klemmen (v)
 • geklemmt
 • klemmst
 • klemmen
 • klemmtest
 • klemmten
 • klemm(e)
stick Gerte {f}
stick sich festklammern
stick (v)
 • stuck
 • stick
 • stick
 • stuck
 • stuck
haken (v)
 • gehakt
 • hakst
 • haken
 • haktest
 • hakten
 • hak(e)
stick
 • stuck
 • stick
 • stick
 • stuck
 • stuck
schächten
 • geschächtet
 • schächtest
 • schächten
 • schächtetest
 • schächteten
 • schächte
stick
 • stuck
 • stick
 • stick
 • stuck
 • stuck
pappen
 • gepappt
 • pappst
 • pappen
 • papptest
 • pappten
 • papp(e)
stick kleben bleiben
stick haften bleiben
stick Stecken
stick Schlägel
stick stich!
stick sich festfressen
stick klemmen (v.i.)
stick hängenbleiben (Ventil)
stick
 • stuck
 • stick
 • stick
 • stuck
 • stuck
dranbleiben
 • drangeblieben
 • bleibst dran
 • bleiben dran
 • bliebst dran
 • blieben dran
 • bleib(e) dran
stick
 • stuck
 • stick
 • stick
 • stuck
 • stuck
abstechen
 • abgestochen
 • stichst ab
 • stechen ab
 • stachst ab
 • stachen ab
 • stich ab
stick
 • stuck
 • stick
 • stick
 • stuck
 • stuck
legen
 • gelegt
 • legst
 • legen
 • legtest
 • legten
 • leg(e)
stick
 • stuck
 • stick
 • stick
 • stuck
 • stuck
stellen
 • gestellt
 • stellst
 • stellen
 • stelltest
 • stellten
 • stell(e)
stick Prügel
stick
 • stuck
 • stick
 • stick
 • stuck
 • stuck
anhängen
 • angehängt
 • hängst an
 • hängen an
 • hängtest an
 • hängten an
 • häng(e) an
stick
 • stuck
 • stick
 • stick
 • stuck
 • stuck
setzen
 • gesetzt
 • setzt
 • setzen
 • setztest
 • setzten
 • setz(e)
stick Stiel {m}
stick (v) Stiel (v) {m}
stick
 • stuck
 • stick
 • stick
 • stuck
 • stuck
stechen
 • gestochen
 • stichst
 • stechen
 • stachst
 • stachen
 • stich
stick Stich {m}
stick Halter {m}
stick
 • stuck
 • stick
 • stick
 • stuck
 • stuck
befestigen
 • befestigt
 • befestigst
 • befestigen
 • befestigtest
 • befestigten
 • befestig(e)
stick (n) [wood] Stock (n) {m} [wood]
stick
 • stuck
 • stick
 • stick
 • stuck
 • stuck
binden
 • gebunden
 • bindest
 • binden
 • bandest
 • banden
 • bind(e)
stick (n) [tree] Zweig (n) {m} [tree]
stick
 • stuck
 • stick
 • stick
 • stuck
 • stuck
picken
 • gepickt
 • pickst
 • picken
 • picktest
 • pickten
 • pick(e)
stick
 • stuck
 • stick
 • stick
 • stuck
 • stuck
backen
 • gebacken
 • backst
 • backen
 • backtest
 • backten
 • backe
stick Bengel {m}
stick (v)
 • stuck
 • stick
 • stick
 • stuck
 • stuck
kleben (v)
 • geklebt
 • klebst
 • kleben
 • klebtest
 • klebten
 • kleb(e)
stick (v) [cling]
 • stuck
 • stick
 • stick
 • stuck
 • stuck
kleben (v) [cling]
 • geklebt
 • klebst
 • kleben
 • klebtest
 • klebten
 • kleb(e)
stick Stange {f}
stick Holz {n}
stick (v)
 • stuck
 • stick
 • stick
 • stuck
 • stuck
stecken (v)
 • gesteckt
 • steckst
 • stecken
 • stecktest
 • steckten
 • steck(e)
stick (v) [put]
 • stuck
 • stick
 • stick
 • stuck
 • stuck
stecken (v) [put]
 • gesteckt
 • steckst
 • stecken
 • stecktest
 • steckten
 • steck(e)
stick Bein {n}
stick Stift {n}
EN Synonyms for stick DE Translations
live [reside] 生活 (shēnghuó)
arm [thing] 胳膊 (gēbo)
fork [thing] 叉子 (chāzi)
branch [thing] (zhī)
knife [action] (dāo)
close [secure]
pin [bar] 别针