Search term he has 8 results
EN English DE German
he der
he er
he (o) [pers. pron. - subject] er (o) [pers. pron. - subject]
he Er
he er (seiner
he ihn)
DE German EN English
he (o) [Interjektion] hey (o) [Interjektion]
he hey!