Search term fellow has 31 results
EN English DE German
fellow Bursch
fellow (n) Macker (n) {m}
fellow Knabe {m}
fellow Geselle
fellow Kadett {m}
fellow Stipendiat
fellow Gegenstück {n}
fellow Junge {m}
fellow (n) [woman] Kumpanin (n) {f} [woman]
fellow (n) [man] Kumpan (n) {m} [man]
fellow Typ {m}
fellow (n) [man] Gefährte (n) {m} [man]
fellow (n) [person - man] Kerl (n) {m} [person - man]
fellow (n) Kerl (n) {m}
fellow (n) [person - man] Bursche (n) {m} [person - man]
fellow (n) [woman] Partnerin (n) {f} [woman]
fellow (n) [man] Partner (n) {m} [man]
fellow (n adj v) [a colleague or partner] Partner (n adj v) {m} [a colleague or partner]
fellow (n) [man] Kumpel (n) {m} [man]
fellow (n) [man] Kompagnon (n) {m} [man]
fellow (n adj v) [a colleague or partner] Kollege (n adj v) {m} [a colleague or partner]
fellow Kollege {m}
fellow (n) [woman] Kameradin (n) {f} [woman]
fellow (n) [man] Kamerad (n) {m} [man]
fellow (n) Kamerad (n) {m}
EN Synonyms for fellow DE Translations
match [peer] 火柴 (huǒchái)
boy [male] 男孩 (nánhái)
man [guy] 男的 (nánde)
person [guy] (rén)
human being [guy] 人類 (rén)
friend [colleague] 朋友 (péngyǒu)
soul [person] 靈魂
teacher [college teacher] 教師
joint [attendant] (slang 關節
DE German EN English
Fellow fellow