Search term match has 63 results
EN English DE German
match sich messen mit
match gleichheitsprüfen
match
 • matched
 • match
 • match
 • matched
 • matched
paaren
 • gepaart
 • paarst
 • paaren
 • paarten
 • paartest
 • paar(e)
match (v)
 • matched
 • match
 • match
 • matched
 • matched
paaren (v)
 • gepaart
 • paarst
 • paaren
 • paarten
 • paartest
 • paar(e)
match Holz {n}
match Wettkampf {m}
match Treffen (n)
match dazugehörig
match Gegenstück {n}
match
 • matched
 • match
 • match
 • matched
 • matched
vergleichen
 • verglichen
 • vergleichen
 • vergleichst
 • verglichst
 • verglichen
 • vergleich(e)
match Begegnung (f)
match (n) Begegnung (n) (f)
match Lunte (f)
match Zündholz (n)
match
 • matched
 • match
 • match
 • matched
 • matched
abmustern
 • abgemustert
 • mustern ab
 • musterst ab
 • mustertest ab
 • musterten ab
 • must(e)re ab
match Gespann {n}
match (v) auf Gleichheit prüfen (v)
match Wettspiel
match Holzzünder
match dazu passende Sache
match Schwefelholz
match ebenbürtiger Gegner
match Turniergefecht
match Rundengefecht
match passende Person
match passende Personen zusammenbringen
match dazu passende Person
match Feuerspan
match Fixfeuer
match Hölzchen
match Zündstock
match (n) [comparison - man] Gleiche (n) {m} [comparison - man]
match Kampf {m}
match Treffer {m}
match (v) [comparison]
 • matched
 • match
 • match
 • matched
 • matched
angleichen (v) [comparison]
 • angeglichen
 • gleichst an
 • gleichen an
 • glichst an
 • glichen an
 • gleich(e) an
match
 • matched
 • match
 • match
 • matched
 • matched
anpassen
 • angepasst
 • passt an
 • passen an
 • passtest an
 • passten an
 • passe an
match (v)
 • matched
 • match
 • match
 • matched
 • matched
anpassen (v)
 • angepasst
 • passt an
 • passen an
 • passtest an
 • passten an
 • passe an
match passend
match (v) [description]
 • matched
 • match
 • match
 • matched
 • matched
entsprechen (v) [description]
 • entsprochen
 • entsprichst
 • entsprechen
 • entsprachst
 • entsprachen
 • entsprich
match (v) [correspond]
 • matched
 • match
 • match
 • matched
 • matched
übereinstimmen (v) [correspond]
 • übereingestimmt
 • stimmst überein
 • stimmen überein
 • stimmtest überein
 • stimmten überein
 • stimm(e) überein
match (v) [opinion]
 • matched
 • match
 • match
 • matched
 • matched
übereinstimmen (v) [opinion]
 • übereingestimmt
 • stimmst überein
 • stimmen überein
 • stimmtest überein
 • stimmten überein
 • stimm(e) überein
match Ebenbild {n}
match
 • matched
 • match
 • match
 • matched
 • matched
passen
 • gepasst
 • passt
 • passen
 • passtest
 • passten
 • passe
match (v) [description] passen auf (v) [description]
match (v) [description] zutreffen auf (v) [description]
match
 • matched
 • match
 • match
 • matched
 • matched
gleichkommen
 • gleichgekommen
 • kommst gleich
 • kommen gleich
 • kamst gleich
 • kamen gleich
 • komm(e) gleich
match Übereinstimmung {f}
match (n) [comparison - woman] Gleiche (n) {m} [comparison - woman]
match (v) [colors]
 • matched
 • match
 • match
 • matched
 • matched
harmonieren (v) [colors]
 • harmoniert
 • harmonieren
 • harmonierst
 • harmoniertest
 • harmonierten
 • harmoniere
match (v) [opinion]
 • matched
 • match
 • match
 • matched
 • matched
harmonieren (v) [opinion]
 • harmoniert
 • harmonieren
 • harmonierst
 • harmoniertest
 • harmonierten
 • harmoniere
match (v) [correspond] in Einklang stehen (v) [correspond]
match (v) [opinion]
 • matched
 • match
 • match
 • matched
 • matched
kongruieren (v) [opinion]
 • kongruiert
 • kongruierst
 • kongruieren
 • kongruierten
 • kongruiertest
 • kongruiere
match (n) [sports] Match (n) {n} [sports]
match (v) [clothing] passen zu (v) [clothing]
match (n) [sports] Spiel (n) {n} [sports]
match (n) Streichholz (n) {n}
match (n) [fire] Streichholz (n) {n} [fire]
match (n) [explosives] Zündschnur (n) {f} [explosives]
match (v) [colors]
 • matched
 • match
 • match
 • matched
 • matched
zusammenpassen (v) [colors]
 • zusammengepasst
 • passen zusammen
 • passt zusammen
 • passten zusammen
 • passtest zusammen
 • passe zusammen
match (v) [opinion]
 • matched
 • match
 • match
 • matched
 • matched
zusammenstimmen (v) [opinion]
 • zusammengestimmt
 • stimmen zusammen
 • stimmst zusammen
 • stimmtest zusammen
 • stimmten zusammen
 • stimm(e) zusammen
match auf Gleichheit prüfen
DE German EN English
Match (n) [Sportarten] {n} match (n) [Sportarten]
Match {n} Elbow Play

German English translations

DE Synonyms for match EN Translations
Kampf [Wettbewerb] m competition
Spiel [Wettbewerb] n clearance
Treffen [Wettbewerb] (n meeting
Jagd [Wettbewerb] f hunt
Wettbewerb [Wettbewerb] m effort to excel
Rennen [Wettbewerb] race
Olympiade [Wettbewerb] f Olympics
Rätsel [Wettbewerb] n mystery
Partie [Wettbewerb] f game
Turnier [Wettbewerb] n tournament
Wettkampf [Wettbewerb] m run-off
Wettlauf [Wettbewerb] m race
Rivalität [Wettbewerb] f rivalry
Ausscheidung [Wettbewerb] f excretion
Wettstreit [Wettbewerb] m effort to excel
Gegnerschaft [Wettbewerb] opposition
Quiz [Wettbewerb] n quiz
Preisausschreiben [Wettbewerb] (n competition
Wettrennen [Wettbewerb] (n race
Wettfahrt [Wettbewerb] race