Hệ quản trị cơ sở dữ liệu has 12 translations in 12 languages

translations of Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

VI IT Italian 1 translation
VI PT Portuguese 1 translation
VI SV Swedish 1 translation
VI CS Czech 1 translation
VI PL Polish 1 translation
VI HU Hungarian 1 translation
VI SL Slovenian 1 translation
VI JA Japanese 1 translation