Hệ thống định vị toàn cầu has 15 translations in 15 languages

translations of Hệ thống định vị toàn cầu

VI IT Italian 1 translation
VI PT Portuguese 1 translation
VI SV Swedish 1 translation
VI DE German 1 translation
VI CS Czech 1 translation
VI PL Polish 1 translation
VI DA Danish 1 translation
VI HU Hungarian 1 translation
VI AF Afrikaans 1 translation
VI SL Slovenian 1 translation