Search term light has 20 results
EN English SV Swedish
light (n) [electricity] ljus (n) {n} [electricity]
light lyse
light lindrig
light (n) [daylight] dagsljus (n) {n} [daylight]
light (n) [daylight] solljus (n) {n} [daylight]
light lampa (u)
light (n) [smoking] eld (n) [smoking] (u)
light (a) [air] tunn (a) [air]
light (n) [electricity] belysning (n) [electricity] (u)
light (n) [general] ljus (n) {n} [general]
light sken {n}
light (a) [color] ljus (a) {n} [color]
light ljus {n}
light (a) [weight] lätt (a) [weight]
light (v) [lighting]
 • lighted
 • light
 • light
 • lighted
 • lighted
belysa (v) [lighting]
 • belyst
light
 • lighted
 • light
 • light
 • lighted
 • lighted
belysa
 • belyst
light (v) [fireplace] tända på (v) [fireplace]
light (v) [fireplace]
 • lighted
 • light
 • light
 • lighted
 • lighted
antända (v) [fireplace]
 • antänd
light (v) [cigarette]
 • lighted
 • light
 • light
 • lighted
 • lighted
tända (v) [cigarette]
 • tänd
light lysa upp
EN Synonyms for light SV Translations
burn [activity] đốt
fire [activity] (informal vụ cháy
shape [attitude] hình dáng
torch [lighting device] đèn pin (n v)
shimmer [glisten] lung linh (v n)
easy [property] dễ dàng
happy [feeling] mừng
angle [opinion] gốc
light bulb [thing] bóng đèn
white [pale] trắng