Search term toezegging has 2 results
NL Dutch EN English
toezegging [verplichting] {f} pledge [verplichting]
toezegging [verplichting] {f} undertaking [verplichting] (formal)

Dutch English translations

NL Synonyms for toezegging EN Translations
eed [belofte] m oath
gelofte [belofte] f solemn promise
woord [belofte] n shibboleth
erewoord [belofte] n word
belofte [eed] f guarantee