Search term rotten has 32 results
EN English NL Dutch
rotten (a) [ill] belabberd (a) [ill]
rotten (adj adv) [decayed, gone bad] verrot (adj adv) [decayed, gone bad]
rotten (a) [decayed] verrot (a) [decayed]
rotten (a) [egg] bedorven (a) [egg]
rotten (a) [decayed] bedorven (a) [decayed]
rotten (a) [weather] rot (a) [weather] (informal)
rotten (a) [emotional condition] rot (a) [emotional condition] (informal)
rotten (a) [egg] rot (a) [egg] (informal)
rotten (adj adv) [decayed, gone bad] rot (adj adv) [decayed, gone bad] (informal)
rotten (a) [decayed] rot (a) [decayed] (informal)
rotten (a) [ill] miserabel (a) [ill]
rotten (a) [emotional condition] miserabel (a) [emotional condition]
rotten (a) [behavior] gemeen (a) [behavior]
rotten (a) [weather] rottig (a) [weather]
rotten (a) [emotional condition] rottig (a) [emotional condition]
rotten (a) [behavior] rottig (a) [behavior]
rotten (a) [weather] ellendig (a) [weather]
rotten (a) [ill] ellendig (a) [ill]
rotten (a) [emotional condition] ellendig (a) [emotional condition]
rotten (a) [ill] beroerd (a) [ill]
rotten (a) [emotional condition] beroerd (a) [emotional condition]
rotten (a) [weather] smerig (a) [weather]
rotten (a) [emotional condition] naar (a) [emotional condition]
EN Synonyms for rotten NL Translations
bad [quality] xấu
soft [unsound] nhẹ nhàng
strong [rancid] mạnh
corrupt [characteristic] tham nhũng (adj v)
NL Dutch EN English
rotten [verrotten] spoil [verrotten]
rotten [verrotten] decompose [verrotten]
rotten [verrotten] decay [verrotten]
rotten [hout] rot [hout]
rotten (v n) [to decay] rot (v n) [to decay]
rotten [verrotten] rot [verrotten]
rotten putrefy
rotten [verrotten] putrefy [verrotten]
rotten rot

Dutch English translations

NL Synonyms for rotten EN Translations
ontbinden [bederven] disband
vergaan [bederven] decompose
verrotten [bederven] decompose
stikken [barsten] choke
schimmelen [beschimmelen] mildew