Search term zone has 5 results
EN English IT Italian
zone (n) [general] zona (n) {f} [general]
zone area {f}
zone (v) [divide] dividere in zone (v) [divide]
zone territorio {m}
IT Italian EN English
zone scopes