Search term gobernante has 2 results
Jump to
ES Spanish EN English
gobernante {m} ruler
gobernante {m} ruling

Spanish English translations

ES Synonyms for gobernante EN Translations
dirigente [político] m lãnh đạo
guía [político] m tay lái (n)
gobernador [representante] m thống sử (n)
líder [dirigente] m lãnh đạo
político [dirigente] m chính khách
director [jefe] m quản đốc (n)
conductor [jefe] m tài xế (n v)
reina [soberana] f nữ vương