Search term start has 128 results
EN English DE German
start (v)
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
anlassen (v)
 • angelassen
 • lässt an
 • lassen an
 • ließest an
 • ließen an
 • lass an
start
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
anrichten
 • angerichtet
 • richtest an
 • richten an
 • richtetest an
 • richteten an
 • richte an
start
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
anlaufen
 • angelaufen
 • läufst an
 • laufen an
 • liefst an
 • liefen an
 • lauf(e) an
start
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
einsetzen
 • eingesetzt
 • setzt ein
 • setzen ein
 • setztest ein
 • setzten ein
 • setz(e) ein
start
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
eröffnen
 • eröffnet
 • eröffnest
 • eröffnen
 • eröffnetest
 • eröffneten
 • eröffne
start (n) Auftakt (n) {m}
start (v)
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
angehen (v)
 • angegangen
 • gehst an
 • gehen an
 • gingst an
 • gingen an
 • geh(e) an
start
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
angehen
 • angegangen
 • gehst an
 • gehen an
 • gingst an
 • gingen an
 • geh(e) an
start (v) ingangsetzen (v)
start ingangsetzen
start (v)
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
anwerfen (v)
 • angeworfen
 • wirfst an
 • werfen an
 • warfst an
 • warfen an
 • wirf an
start
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
anwerfen
 • angeworfen
 • wirfst an
 • werfen an
 • warfst an
 • warfen an
 • wirf an
start
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
aufspringen
 • aufgesprungen
 • springst auf
 • springen auf
 • sprangst auf
 • sprangen auf
 • spring(e) auf
start
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
anlassen
 • angelassen
 • lässt an
 • lassen an
 • ließest an
 • ließen an
 • lass an
start Systemstart
start Anreizen
start Anlassen
start (n) [time] Vorsprung (n) {m} [time]
start (n) [place] Startpunkt (n) {m} [place]
start (n) [movement] Schreck (n) {m} [movement]
start (v) [beginning] in Angriff nehmen (v) [beginning]
start (v) [surprise]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
erschrecken (v) [surprise]
 • erschreckt
 • erschreckst
 • erschrecken
 • erschrecktest dich
 • erschreckten
 • erschreck(e)
start (v) [beginning]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
einführen (v) [beginning]
 • eingeführt
 • führst ein
 • führen ein
 • führtest ein
 • führten ein
 • führ(e) ein
start (v) [beginning] beginnen mit (v) [beginning]
start Aufbruch (m)
start anlassen (starten)
start Aufschrecken
start Zusammenfahren
start Initial...
start
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
zusammenfahren
 • zusammengefahren
 • fährst zusammen
 • fahren zusammen
 • fuhrst zusammen
 • fuhren zusammen
 • fahr(e) zusammen
start gehen an
start (v)
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
abbaumen (v)
 • abgebaumt
 • baumst ab
 • baumen ab
 • baumtest ab
 • baumten ab
 • baum(e) ab
start Abmarsch {m}
start
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
abfliegen
 • abgeflogen
 • fliegst ab
 • fliegen ab
 • flogst ab
 • flogen ab
 • flieg(e) ab
start sich einstellen
start (v)
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
abkommen (v)
 • abgekommen
 • kommst ab
 • kommen ab
 • kamst ab
 • kamen ab
 • komm(e) ab
start (v) [discussion]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
beginnen (v) [discussion]
 • begonnen
 • beginnst
 • beginnen
 • begannst
 • begannen
 • beginn(e)
start sich aufmachen
start
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
anknüpfen
 • angeknüpft
 • knüpfst an
 • knüpfen an
 • knüpftest an
 • knüpften an
 • knüpf(e) an
start
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
zusammenzucken
 • zusammengezuckt
 • zuckst zusammen
 • zucken zusammen
 • zucktest zusammen
 • zuckten zusammen
 • zuck(e) zusammen
start
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
zucken
 • gezuckt
 • zuckst
 • zucken
 • zucktest
 • zuckten
 • zuck(e)
start
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
auffahren
 • aufgefahren
 • fährst auf
 • fahren auf
 • fuhrst auf
 • fuhren auf
 • fahr(e) auf
start (n) Einstieg (n) {m}
start Einstieg {m}
start Vorgabe {f}
start (n) Ruck (n) {m}
start Ruck {m}
start
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
auflegen
 • aufgelegt
 • legst auf
 • legen auf
 • legtest auf
 • legten auf
 • leg(e) auf
start (v) [disaster]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
verursachen (v) [disaster]
 • verursacht
 • verursachst
 • verursachen
 • verursachtest
 • verursachten
 • verursach(e)
start Ansatz {m}
start (v) [disaster]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
anstiften (v) [disaster]
 • angestiftet
 • stiftest an
 • stiften an
 • stiftetest an
 • stifteten an
 • stifte an
start (n) [sports] Start (n) {m} [sports]
start (n) [place] Start (n) {m} [place]
start (n) [action] Start (n) {m} [action]
start (n) Start (n) {m}
start (n) Aufnahme (n) {f}
start Aufnahme {f}
start Anlauf {m}
start (v)
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
anbrechen (v)
 • angebrochen
 • brichst an
 • brechen an
 • brachst an
 • brachen an
 • brich an
start (v) [general]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
anpacken (v) [general]
 • angepackt
 • packst an
 • packen an
 • packtest an
 • packten an
 • pack(e) an
start
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
ankurbeln
 • angekurbelt
 • kurbelst an
 • kurbeln an
 • kurbeltest an
 • kurbelten an
 • kurble an
start (v) [disaster]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
hervorrufen (v) [disaster]
 • hervorgerufen
 • rufst hervor
 • rufen hervor
 • riefst hervor
 • riefen hervor
 • ruf(e) hervor
start (v) [vehicles]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
starten (v) [vehicles]
 • gestartet
 • startest
 • starten
 • startetest
 • starteten
 • starte
start (v) [begin]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
starten (v) [begin]
 • gestartet
 • startest
 • starten
 • startetest
 • starteten
 • starte
start (v) [automobiles]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
starten (v) [automobiles]
 • gestartet
 • startest
 • starten
 • startetest
 • starteten
 • starte
start (v)
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
starten (v)
 • gestartet
 • startest
 • starten
 • startetest
 • starteten
 • starte
start (v)
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
einschalten (v)
 • eingeschaltet
 • schaltest ein
 • schalten ein
 • schaltetest ein
 • schalteten ein
 • schalte ein
start
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
einschalten
 • eingeschaltet
 • schaltest ein
 • schalten ein
 • schaltetest ein
 • schalteten ein
 • schalte ein
start
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
losgehen
 • losgegangen
 • gehst los
 • gehen los
 • gingst los
 • gingen los
 • geh(e) los
start (v)
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
aufbrechen (v)
 • aufgebrochen
 • brichst auf
 • brechen auf
 • brachst auf
 • brachen auf
 • brich auf
start
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
aufbrechen
 • aufgebrochen
 • brichst auf
 • brechen auf
 • brachst auf
 • brachen auf
 • brich auf
start
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
aufnehmen
 • aufgenommen
 • nimmst auf
 • nehmen auf
 • nahmst auf
 • nahmen auf
 • nimm auf
start (n) [general] Beginn (n) {m} [general]
start (v) [begin]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
beginnen (v) [begin]
 • begonnen
 • beginnst
 • beginnen
 • begannst
 • begannen
 • beginn(e)
start (v)
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
beginnen (v)
 • begonnen
 • beginnst
 • beginnen
 • begannst
 • begannen
 • beginn(e)
start (v) [surprise]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
aufschrecken (v) [surprise]
 • aufgeschreckt
 • schreckst auf
 • schrecken auf
 • schrecktest auf
 • schreckten auf
 • schreck(e) auf
start (v) [fear]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
aufschrecken (v) [fear]
 • aufgeschreckt
 • schreckst auf
 • schrecken auf
 • schrecktest auf
 • schreckten auf
 • schreck(e) auf
start (n) [movement] Auffahren (n) {n} [movement]
start (v) [automobiles]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
anspringen (v) [automobiles]
 • angesprungen
 • springst an
 • springen an
 • sprangst an
 • sprangen an
 • spring(e) an
start (v)
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
anspringen (v)
 • angesprungen
 • springst an
 • springen an
 • sprangst an
 • sprangen an
 • spring(e) an
start (v) [discussion]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
anfangen (v) [discussion]
 • angefangen
 • fängst an
 • fangen an
 • fingst an
 • fingen an
 • fang(e) an
start (v) [begin]
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
anfangen (v) [begin]
 • angefangen
 • fängst an
 • fangen an
 • fingst an
 • fingen an
 • fang(e) an
start (v)
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
anfangen (v)
 • angefangen
 • fängst an
 • fangen an
 • fingst an
 • fingen an
 • fang(e) an
start (n) [beginning] Ursprung (n) {m} [beginning]
start
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
abfahren
 • abgefahren
 • fährst ab
 • fahren ab
 • fuhrst ab
 • fuhren ab
 • fahr(e) ab
start (n) [beginning] Beginn (n) {m} [beginning]
start (n) [action] Beginn (n) {m} [action]
start (n) Beginn (n) {m}
start (n) [general] Anfang (n) {m} [general]
start (n) [beginning] Anfang (n) {m} [beginning]
start (n) [action] Anfang (n) {m} [action]
start (n) Anfang (n) {m}
start (n) [beginning] Anbeginn (n) {m} [beginning]
start (n) [beginning] Anbruch (n) {m} [beginning]
start
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
anheben
 • angehoben
 • hebst an
 • heben an
 • hobst an
 • hoben an
 • heb(e) an
start (v)
 • started
 • start
 • start
 • started
 • started
ankurbeln (v)
 • angekurbelt
 • kurbelst an
 • kurbeln an
 • kurbeltest an
 • kurbelten an
 • kurble an

German English translations

DE Synonyms for start EN Translations
Verlassen [Weggang] n leaving
Rücktritt [Weggang] m resignation
Abzug [Weggang] m deduction
Aufbruch [Weggang] (m downcasting branch heading
Abfahrt [Weggang] f exit
Abgang [Weggang] m exit
Abtritt [Weggang] m privy
Beginn [Startzeichen] m kickoff
Anfang [Startzeichen] m beginning
Pfiff [Startzeichen] m gadgetry
Anpfiff [Startzeichen] m starting whistle
Bestand [Ausgangspunkt] m (m stock
Quelle [Ausgangspunkt] f springs
Grundlage [Ausgangspunkt] f substratum
Herkunft [Ausgangspunkt] f ancestry
Basis [Ausgangspunkt] f foundation
Anlage [Ausgangspunkt] f assembly
Anlass [Ausgangspunkt] m occasion (formal)
Voraussetzung [Ausgangspunkt] f prerequisite
Ansatz [Ausgangspunkt] m approach