Search term oil soap has one result
Jump to
EN English DE German
oil soap Ölseife

EN DE Translations for oil

oil Erdöl {n}
oil (n) [mineralogy] Erdöl (n) {n} [mineralogy]
oil (n) Öl (n) {n}
oil (n) [culinary] Öl (n) {n} [culinary]
oil (n) [technical] Öl (n) {n} [technical]
oil (v) ölen (v)
to oil (v) [technical] ölen (v) [technical]
oil (n) [mineralogy] Petroleum (n) {n} [mineralogy]
oil einstreichen
oil (v) einstreichen (v)

EN DE Translations for soap

to soap (v) einseifen (v)
soap (n v) [apply soap in washing] einseifen (n v) [apply soap in washing]
to soap (v) [general] einseifen (v) [general]
to soap (v) [general] mit Seife einreiben (v) [general]
soap (n) Seife (n) {f}
soap (n) [body care] Seife (n) {f} [body care]
soap (n) [television] Seifenoper (n) {f} [television]
soap abseifen
soap Vormauerziegel