Search term normal has 24 results
DE German EN English
normal (a) [Standard-] regular (a) [Standard-]
normal (a) [Standard-] standard (a) [Standard-]
normal (o) [allgemein] normally (o) [allgemein]
normal (a) medium (a)
normal (a) normal (a)
normal (a) [allgemein] normal (a) [allgemein]
normal hackneyed
normal general
normal usual
normal sanely

German English translations

DE Synonyms for normal EN Translations
bekannt [herkömmlich] known
einfach [herkömmlich] simple
üblich [herkömmlich] the order oft he day
anerkannt [herkömmlich] prominent
traditionell [herkömmlich] time-honored (formal)
überliefert [herkömmlich] time-honored (formal)
durchschnittlich [herkömmlich] up to par
formell [herkömmlich] full-dress
platt [herkömmlich] flabbergasted
erprobt [herkömmlich] experienced
klassisch [herkömmlich] classical
bewährt [herkömmlich] proved
geläufig [herkömmlich] volubly
unbedeutend [herkömmlich] small-time
eingespielt [herkömmlich] well-rehearsed
konventionell [herkömmlich] conventionally
förmlich [herkömmlich] formal
steif [herkömmlich] stilted (pej.)
primitiv [herkömmlich] primitive
herkömmlich [herkömmlich] usual