Search term mops has 11 results
DE German EN English
Mops (n) [Hunderasse] {m} pug (n) [Hunderasse]
Mops {m} dumpling
Mops {m} pug
Mops {m} roly-poly
Mops {m} pudge
Mops {m} pug dog
Mops {m} podge

German English translations

DE Synonyms for mops EN Translations
Kugel [Fettwanst] f scoopful
Brocken [Fettwanst] m mass
Tonne [Fettwanst] f metric ton
Fass [Fettwanst] n vat
Trumm [Fettwanst] n debris
dickes Kind [Fettwanst] fat child
Fettwanst [Fettwanst] m tub
Dicke [Dickwanst] f thickness
Bulle [Dickwanst] m bull
Dicker [Dickwanst] m fat
Kloß [Dickwanst] m dumpling
Nudel [Dickwanst] (f nut (informal)
Schmerbauch [Dickwanst] m potbelly (pej.)
Dickerchen [Dickwanst] boobs
Fettsack [Dickwanst] m fatso
Pummelchen [Dickwanst] roly-poly
Pummel [Dickwanst] roly-poly
Hund [Hund] m scoundrel
Pudel [Hund] m miller
Töle [Hund] f cur