Search term Kacka has 3 results

German English translations

DE Synonyms for kacka EN Translations
Kot [Ausscheidung] m excrement
Stuhlgang [Ausscheidung] m stool
Scheiße [Ausscheidung] f bullshit (slang)
Notdurft [Ausscheidung] f nature's call
Fäzes [Ausscheidung] fecal matter (n)
Exkrement [Ausscheidung] n excrement
Fäkalien [Stuhlgang] feces
Schiss [Stuhlgang] jitters (informal)
Kacke [Stuhlgang] f poo-poo