Search term Finne has 20 results
DE German EN English
Finne (n) [Finnland] {m} Finn (n) [Finnland]
Finne (n) [Völkerkunde - Mann] {m} Finn (n) [Völkerkunde - Mann]
Finne {m} man from Finland
Finne {m} boy from Finland
Finne {m} back-fin