Search term deep has 27 results
EN English DE German
deep (a) [general] tief (a) [general]
deep schwer zu durchschauen
deep tiefgehend
deep satt
deep unergründlich
deep (adj adv n) [(''US, rare'') part of a problem] Tiefe (adj adv n) {f} [(''US, rare'') part of a problem]
deep tiefgründig
deep hoch
deep schlau
deep (a) [abstruse] schwer verständlich (a) [abstruse]
deep kompliziert
deep (a) [music] tief (a) [music]
deep (a) [location] tief (a) [location]
deep (a) [color] dunkel (a) [color]
deep (a) [emotion] tief (a) [emotion]
deep (a) [color] tief (a) [color]
deep (a) tief (a)
deep (a) [emotion] mächtig (a) [emotion]
deep (a) [degree] ernsthaft (a) [degree]
deep (a) [degree] ernst (a) [degree]
deep (a) [degree] bedeutend (a) [degree]
deep (a) [abstruse] verworren (a) [abstruse]
deep (a) [abstruse] abstrus (a) [abstruse]
deep steil
deep fest
deep (a) [emotion] stark (a) [emotion]
DE German EN English
deep profound