Search term account has 34 results
DE German EN English
Account {nm} account

German English translations

DE Synonyms for account EN Translations
Benutzerkonto [Konto] user account
Nutzerkonto [Konto] account
Zugang [Zugriffsberechtigung] m approach
Internetkonto [Jugendwort] internet account