Haiku has 33 translations in 17 languages

translations of Haiku

VI ES Spanish 2 translations
VI FR French 2 translations
VI IT Italian 2 translations
VI PT Portuguese 3 translations
VI SV Swedish 2 translations
VI DE German 1 translation
VI CS Czech 2 translations
VI PL Polish 4 translations
VI DA Danish 2 translations
VI BG Bulgarian 1 translation
VI HU Hungarian 2 translations
VI RU Russian 3 translations
VI SL Slovenian 2 translations
VI ZH Chinese 1 translation
VI HI Hindi 1 translation
VI JA Japanese 1 translation