Hình thức chính thể has 13 translations in 13 languages

translations of Hình thức chính thể

VI ES Spanish 1 translation
VI FR French 1 translation
VI IT Italian 1 translation
VI PT Portuguese 1 translation
VI SV Swedish 1 translation
VI DE German 1 translation
VI DA Danish 1 translation
VI HU Hungarian 1 translation
VI SL Slovenian 1 translation
VI JA Japanese 1 translation