Found 28 synonyms in 2 groups

Words similar to vigorous

vigorous synonyms - English related words for vigorous