bredvid has 101 translations in 13 languages

translations of bredvid

SV EN English 14 translations
SV ES Spanish 13 translations
SV FR French 12 translations
SV PT Portuguese 14 translations
SV IT Italian 14 translations
SV DE German 12 translations
SV NL Dutch 11 translations
SV CS Czech 1 translation
  • vedle (adj determiner) [next to]
SV PL Polish 2 translations
  • przy (n v adv) [next to] (Prp.)
  • obok (v) [next to]
SV BG Bulgarian 3 translations
SV HU Hungarian 1 translation
  • mellett (n abbr) [next to] (prep)
SV RU Russian 3 translations
SV HI Hindi 1 translation