Search term mine has 11 results
EN English SV Swedish
mine (v) [mining] gräva i (v) [mining]
mine (v) [mining] bearbeta (v) [mining]
mine (n) [information] källa (n) [information] (u)
mine gruva (u)
mine (n) [industry] gruva (n) [industry] (u)
mine (o) [poss. pron. - sg.] min (o) [poss. pron. - sg.] (u)
mine (o) [poss. pron. - sg.] mitt (o) [poss. pron. - sg.]
mine (n) [military] mina (n) [military]
mine (o) [poss. pron. - pl.] mina (o) [poss. pron. - pl.]
mine (n) [information] guldgruva (n) [information] (u)
mine minera
EN Synonyms for mine SV Translations
tunnel [hole in the ground] đường hầm (n v)
booby trap [military] bẫy mìn
weapon [military] vũ khí
bomb [military] bom
well [excavation] hay
dig [activity] đào
grenade [explosive device] lựu đạn
vein [nature] tĩnh mạch (n)