Search term hail has 4 results
Jump to
EN English SV Swedish
hail hylla (u)
hail hagel {n}
hail (n) [meteorology] hagel (n) {n} [meteorology]
hail (v) [meteorology] hagla (v) [meteorology]