Search term quarry has 9 results
EN English PT Portuguese
quarry (v) [mining] extrair (v) [mining]
quarry cabrito montês {m}
quarry (n) [mining] pedreira (n) {f} [mining]
quarry cabrito {m}
quarry caçai
EN Synonyms for quarry PT Translations
hunt [chase] शिकार करना (śikār karnā)
kill [chase] मार डालना (mār ḍālana)
mine [hole in the ground] खान (khān)
tunnel [hole in the ground] सुरंग
dig [activity] खोदना (khōdnā)