Search term dog has 8 results
EN English PT Portuguese
dog cão {m}
dog (n v) [animal] cão (n v) {m} [animal]
dog (n) [zoology] cão (n) {m} [zoology]
dog (n v) [animal] cachorro (n v) {m} [animal]
dog (n) [zoology] cachorro (n) {m} [zoology]
dog cadela {f}
dog cachorro {m}
dog cachorra {f}
EN Synonyms for dog PT Translations
tail [activity] (informal đuôi
watch [activity] cái đồng hồ
shadow [activity] bóng
devil [person] quỷ
idiot [person] (pej. thằng ngốc
rat [person] chuột
name [person] cho tên