Search term walk has 5 results
EN English PL Polish
walk (v) chodzić (v)
walk (n) przechadzka (n) {f}
walk (n) spacer (n) {m}
walk (v) iść (v)
walk (v) spacerować (v)
EN Synonyms for walk PL Translations
field [thing] cánh đồng
stroll [travel by foot] dạo (n v)
roam [travel by foot] lang thang (v)
beat [patrol] (informal đánh
file [movement] tệp
alley [path] hẻm (n)
sidewalk [path] vỉa hè (n)
exercise [stroll] luyện tập
boot [strike out with the foot] khởi động