Search term dog has 6 results
EN English PL Polish
dog (n) pies (n) {m}
dog (n v) [animal] pies (n v) {m} [animal]
dog suka {f}
dog (n v) [animal] suka (n v) {f} [animal]
dog (v) śledzić (v)
EN Synonyms for dog PL Translations
tail [activity] (informal đuôi
watch [activity] cái đồng hồ
shadow [activity] bóng
devil [person] quỷ
idiot [person] (pej. thằng ngốc
rat [person] chuột
name [person] cho tên
PL Polish EN English
dog (n) [nazwa rasy psa] {m} great Dane (n) [nazwa rasy psa]