Search term ŁKS Łódź has 2 results
EN English PL Polish
ŁKS Łódź ŁKS Łódź

EN PL Translations for łódź

PL Polish EN English
ŁKS Łódź ŁKS Łódź

PL EN Translations for łódź

łódź (n) {f} boat (n)