Search term wistful has 5 results
EN English NL Dutch
wistful (adj) [full of longing] droefgeestig (adj) [full of longing]
wistful (adj) [full of longing] droevig (adj) [full of longing]
wistful (a) [general] melancholiek (a) [general]
wistful (adj) [full of longing] weemoedig (adj) [full of longing]
wistful (a) [general] weemoedig (a) [general]