Search term verachtelijk has 14 results
NL Dutch EN English
verachtelijk [gedrag] awful [gedrag]
verachtelijk [gedrag] unpleasant [gedrag]
verachtelijk [gedrag] mean [gedrag]
verachtelijk [gedrag] nasty [gedrag]
verachtelijk [gemeen] detestable [gemeen]
verachtelijk (adj) [morally low] vile (adj) [morally low] (informal)
verachtelijk [moreel gedrag] vile [moreel gedrag] (informal)
verachtelijk [moreel gedrag] base [moreel gedrag]
verachtelijk [moreel gedrag] bad [moreel gedrag]
verachtelijk (adj) [deserving to be despised] despicable (adj) [deserving to be despised]
verachtelijk [gemeen] despicable [gemeen]
verachtelijk abject
verachtelijk [gemeen] contemptible [gemeen]
verachtelijk [gemeen] hateful [gemeen]

Dutch English translations

NL Synonyms for verachtelijk EN Translations
gemeen [laaghartig] krutý {m}
laag [laaghartig] m nátěr
min [laaghartig] kojná
slecht [laaghartig] zlý {m}
afschuwelijk [verfoeilijk] nechutný
minachtend [laatdunkend] pohrdavý