Search term kijven has 4 results
NL Dutch EN English
kijven [ruzie]
 • gekeven
 • kijft
 • kijven
 • keef
 • keven
row [ruzie] (informal)
 • rowed
 • row
 • row
 • rowed
 • rowed
kijven [ruzie]
 • gekeven
 • kijft
 • kijven
 • keef
 • keven
scold [ruzie]
 • scolded
 • scold
 • scold
 • scolded
 • scolded
kijven
 • gekeven
 • kijft
 • kijven
 • keef
 • keven
wrangle
 • wrangled
 • wrangle
 • wrangle
 • wrangled
 • wrangled
kijven [ruzie]
 • gekeven
 • kijft
 • kijven
 • keef
 • keven
wrangle [ruzie]
 • wrangled
 • wrangle
 • wrangle
 • wrangled
 • wrangled

Dutch English translations

NL Synonyms for kijven EN Translations
krakelen [kibbelen] argue
ruziën [kibbelen] n fight
harrewarren [bekvechten] fight
kibbelen [bekvechten] fight
strijden [bakkeleien] battle
twisten [bakkeleien] argue