Search term in wezen has 4 results
NL Dutch EN English
in wezen [algemeen] substantially [algemeen]
in wezen [hoofdzakelijk] fundamentally [hoofdzakelijk]
in wezen [hoofdzakelijk] essentially [hoofdzakelijk]
in wezen [hoofdzakelijk] in essence [hoofdzakelijk]

NL EN Translations for in

in [in elk] to [in elk]
in [gedrag] fashionable [gedrag]
in (adj v) [legally qualified] able (adj v) [legally qualified]
in [nabijheid] at [nabijheid]
in (adj) [fashionable] vogueing (adj) [fashionable] (adj)
in [nabijheid] in [nabijheid]
in [voorzetsel] in [voorzetsel]
in [mode] very fashionable [mode]
in [voorzetsel] within [voorzetsel]
in [mode] trendy [mode] (informal)

NL EN Translations for wezen

wezen (n conj) [a living creature] {n} being (n conj) [a living creature]
wezen [levend wezen] {n} being [levend wezen]
wezen [essentie] {n} shape [essentie]
wezen (n) [living being] {n} creature (n) [living being]
wezen [schepsel] {n} creature [schepsel]
wezen [levend wezen] {n} living being [levend wezen]
wezen [schepsel] {n} living being [schepsel]
wezen [levend wezen] {n} living thing [levend wezen]