Search term fout has 39 results
NL Dutch EN English
fout [verkeerd] {m} amiss [verkeerd]
fout [karakter] {m} vice [karakter]
fout [karakter] {m} defect [karakter]
fout {m} error
fout [vergissing] {m} error [vergissing]
fout [vergissing] {m} mistake [vergissing]
fout [verkeerd] {m} incorrectly [verkeerd]
fout [verkeerd] {m} wrongly [verkeerd]
fout [plan] {m} amiss [plan]
fout [tekort] {m} demerit [tekort]
fout [antwoord] {m} false [antwoord]
fout [incorrect] {m} not correct [incorrect]
fout [antwoord] {m} erroneous [antwoord] (formal)
fout [antwoord] {m} incorrect [antwoord]
fout [incorrect] {m} incorrect [incorrect]
fout [idee] {m} mistaken [idee]
fout [plan] {m} awry [plan]
fout (adj) [annoying] {m} fucked-up (adj) [annoying]
fout [persoon] {m} fault [persoon]
fout [voorwerpen] {m} defect [voorwerpen]
fout [gebrek] {m} weakness [gebrek]
fout [antwoord] {m} wrong [antwoord]
fout [idee] {m} wrong [idee]
fout [plan] {m} wrong [plan]
fout [verkeerd] {m} wrong [verkeerd]
fout [karakter] {m} fault [karakter]
fout [karakter] {m} frailty [karakter]
fout [tekort] {m} fault [tekort]
fout [vergissing] {m} fault [vergissing]
fout [voorwerpen] {m} fault [voorwerpen]
fout [gebrek] {m} flaw [gebrek]
fout [voorwerpen] {m} flaw [voorwerpen]
fout [gebrek] {m} imperfection [gebrek]
fout (v) [make a mistake] {m} err (v) [make a mistake] (formal)
fout [karakter] {m} shortcoming [karakter]
fout {m} erroneous (formal)
fout {m} incorrect
fout {m} mistaken
fout {m} mistake

Dutch English translations

NL Synonyms for fout EN Translations
onjuist [verkeerd] nieprawdziwy
vergissing [dwaling] f błąd
verkeerd [slecht] niewłaściwy
mis [abuis] m mylny
onjuistheid [afwijking] f błąd