Search term dog has 3 results
EN English NL Dutch
dog hond {m}
dog (n v) [animal] hond (n v) {m} [animal]
dog (n) [zoology] hond (n) {m} [zoology]
EN Synonyms for dog NL Translations
tail [activity] (informal đuôi
watch [activity] cái đồng hồ
shadow [activity] bóng
devil [person] quỷ
idiot [person] (pej. thằng ngốc
rat [person] chuột
name [person] cho tên