Search term beteuterd has 8 results
NL Dutch EN English
beteuterd dazed
beteuterd [gevoelens] dazed [gevoelens]
beteuterd [gevoelens] crestfallen [gevoelens]
beteuterd (adj) [embarrassed] abashed (adj) [embarrassed]
beteuterd [gevoelens] abashed [gevoelens]
beteuterd [gevoelens] taken aback [gevoelens]
beteuterd perplexed
beteuterd upset

Dutch English translations

NL Synonyms for beteuterd EN Translations
mismoedig [bedremmeld] уны́лый (adj)
mistroostig [bedremmeld] уны́лый (adj)
teleurgesteld [bedremmeld] разочаро́ванный (adj)