Search term bedrieglijk has 19 results
NL Dutch EN English
bedrieglijk (adj) [misleading, attempting to deceive] deceptive (adj) [misleading, attempting to deceive]
bedrieglijk [aktie] make-believe [aktie]
bedrieglijk [algemeen] deluding [algemeen]
bedrieglijk [algemeen] delusive [algemeen]
bedrieglijk (adj) [adjective] contrived (adj) [adjective]
NL Dutch EN English
bedrieglijk [aktie] deceitful [aktie]
bedrieglijk [argument] misleading [argument]
bedrieglijk [aktie] misleading [aktie]
bedrieglijk [aktie] deceiving [aktie]
bedrieglijk [argument] deceptive [argument]
bedrieglijk [aktie] deceptive [aktie]
bedrieglijk (adj) [characterized by fallacy; false or mistaken] fallacious (adj) [characterized by fallacy; false or mistaken]
bedrieglijk [argument] fallacious [argument]
bedrieglijk false
bedrieglijk [aktie] hoaxing [aktie]
bedrieglijk [aktie] beguiling [aktie]
bedrieglijk [aktie] cheating [aktie]
bedrieglijk contrived
bedrieglijk misleading

Dutch English translations

NL Synonyms for bedrieglijk EN Translations
slinks [oneerlijk] contrived
vals [oneerlijk] spurious
leugenachtig [oneerlijk] untruthful
geslepen [arglistig] wily
sluw [arglistig] sly
uitgekookt [arglistig] guileful
listig [arglistig] tricky
frauduleus [bedrieglijk] fraudulent
arglistig [listig] insidious
misleidend [frauduleus] deceptive
onbetrouwbaar [frauduleus] fickle
oneerlijk [frauduleus] disingenuous