Search term conform has one result
Jump to
EN English HU Hungarian
conform ráilleszt
EN Synonyms for conform HU Translations
fashion [fit] (formal thời trang
respect [obey] sự kính trọng (n v int)
square [adjust] quảng trường
adopt [follow] nhận làm con nuôi
shape [activity] hình dáng
change [activity] thay đổi