Search term blank has 5 results
Jump to
EN English FR French
blank (a) [look] vide (a) {m} [look]
blank (adj n v) [bullet that doesn't harm] balle (adj n v) {f} [bullet that doesn't harm]
blank (a) [document] en blanc (a) [document]
blank (o) [paper] en blanc (o) [paper]
blank (adj n v) [bullet that doesn't harm] cartouche (adj n v) {f} [bullet that doesn't harm]
EN Synonyms for blank FR Translations
empty [vacant] tẩy trống
nothing [zero] không
space [thing] vũ trụ
stupid [behaviour] ngu
foolish [behaviour] dại dột (adj)
document [application] văn kiện
paper [application] giấy
form [application] thành hình (n v)
zero [cipher] zêrô