Search term zinc nitride has one result
Jump to
EN English DE German
zinc nitride Zinknitrid

EN DE Translations for zinc

zinc (n) Zink (n) {n}
zinc (n v) [Element] Zink (n v) {n} [Element]
zinc (n) [metals] Zink (n) {n} [metals]

EN DE Translations for nitride

nitride nitrieren
to nitride (v) nitrieren (v)